Praktijk Gu Qi - Tuina specialist

Voorwaarden


Algemene betalings voorwaarden
I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelafspraken tussen de behandelend therapeut en de cliënt.
II. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €65,--(euro) voor het eerste consult met intake gesprek en met het bedrag van respectievelijk €65,-- (euro) voor 60 minuten en €50,00 (euro ) voor 45 minuten per sessie hierop volgend. Deze en overige tarieven zijn ook zichtbaar in de praktijkruimte opgehangen en liggen ter inzage in de wachtruimte.
III. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Niet afgezegde afspraken worden voor 100% in rekening gebracht. Bij meermaals niet afgezegde afspraken, komt op de factuur de vermelding ‘no show’ te staan, waardoor deze niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.
IV. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.
V. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
VI. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering nog niet aan de betalingsverplichting, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. In het laatste geval wordt gebruik gemaakt van het incassobureau Medicas. De therapeut is gerechtigd administratiekosten ten bedrage van €5,00 in rekening te brengen. Alle verdere incassokosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.
VII. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.
Algemene voorwaarden behandeling
• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).
• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zal op schriftelijk verzoek van cliënt diens dossier worden vernietigd.
• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek en evaluatiegesprekken relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Dit, met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.
• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.
• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of (huis) arts, indien hij/zij de behandeling niet kan voortzetten of indien deze ontoereikend is, dan wel indien naar de mening van de therapeut nader onderzoek gewenst is.
• De therapeut zorgt voor correcte waarneming door een collega-therapeut bij ziekte of afwezigheid. Deze collega-therapeut is eveneens gehouden aan het beroepsgeheim. Cliënt stemt in met inzage en overdracht van dossiers bij waarneming.
• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.
• De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie, indien gewenst, de cliënt doorverwijzen naar een collega-therapeut of (huis)arts.
• De cliënt heeft het privacyreglement, de behandelovereenkomst en de algemene voorwaarden van praktijk Gu Qi  welke vermeld staan op de website van praktijk Gu Qi, alsook als bijlagen in de mail voor akkoordverklaringen is meegestuurd, en stemt hiermee in.
• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €65,--(euro) voor het eerste consult met intake gesprek en met het bedrag van respectievelijk €65,-- (euro) voor 60 minuten en €50,00 (euro ) voor 45 minuten per sessie hierop volgend.
• Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of contant per consult.
• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Indien de cliënt verzuimt tijdig af te zeggen, dan kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Zie voor meer informatie de Algemene Betalingsvoorwaarden.
• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
• De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 18 jaar, sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders/verzorgers, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben. Kinderen van 12 jaar en ouder tekenen de behandelovereenkomst mede.
• Indien cliënt minderjarig is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, zetten zij hiervoor hun handtekening op de behandelovereenkomst minderjarigen.
*Aansprakelijkheid
Bij de uitvoering van de dienstverlening van de therapeut/natuurgeneeskundige is sprake van een inspanningsverplichting.
De therapeut geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische complicaties, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de patiënt/cliënt, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
De therapeu is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de patiënt/cliënt door de therapeut mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
De aansprakelijkheid van de therapeut voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar – eventueel met inschakeling van niet-ondergeschikten – verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult. Beperkt tot maximaal de dekking van de betreffende verzekering.
In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de therapeut beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de patiënt/cliënt.
De patiënt/cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij de therapeut aansprakelijk wil stellen.
De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de kwaliteit en samenstelling van de door hem/haar geadviseerde supplementen. De leverancier van deze supplementen, medicijnen, is hiervoor verantwoordelijk en aanspreekbaar. De therapeut zal, zover het in zijn/haar vermogen ligt, meewerken aan de juiste afhandeling van een klacht over de geadviseerde supplementen.
• Door gebruik te maken van de diensten en consulten geboden door Praktijk Gu Qi verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de geboden behandelingen.
Privacy bij intake en behandeling in mijn praktijk
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht door de WGBO dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand volgens Traditionele Chinese Geneeswijzen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet
toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 20 jaar bewaard.
Uw rechten
Inzage, correctie en verwijdering:
U hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar info.guqi@gmail.com of een brief te sturen naar het volgende adres:
Praktijk Gu Qi
Haarskamp 70
7261ZD. Ruurlo
Recht op bezwaar:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
Toestemming intrekken
Als we uw persoonsgegevens voor een bepaald doel hebben gekregen middels uw toestemming, dan kunt u deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Gegevensbescherming
Praktijk Gu Qi zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Bent u niet tevreden over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming, namelijk Mirjam Veenhuis. Zij is te bereiken via info.guqi@gmail.com
Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info.guqi@gmail.com

KLACHTEN?
Als volwaardig lid van beroepsvereniging VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijzen) onderschrijf ik de kwaliteitseisen en afspraken die door deze beroepsvereniging is opgesteld. Als er problemen zijn waar we samen niet uitkomen, dan kun je via de VBAG terecht bij de klachtenfunctionaris van Quasir. Heb je hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir.  E-mail: bemiddeling@quasir.nl of telefonisch: 06 4844 5538.
Is deze afhandeling onbevredigend, dan kun je je wenden tot de Geschillencommissie Zorggeschil. Wanneer er sprake is van een ernstige klacht kan het zijn dat de klachtenfunctionaris de cliënt adviseert de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg.
Meer informatie: VBAG klachten.
Stap 1. Bespreek je ontevredenheid met de therapeut
Stap 2. Neem contact op met de klachtenfunctionaris
Als na inzet van de klachtenfunctionaris het probleem of de klacht nog niet naar tevredenheid is opgelost, dan kan de klachtenfunctionaris informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om de klacht voor te leggen aan de geschillencommissie of via de VBAG in te dienen bij het Tuchtcollege RBCZ.
Kijk hier op de pagina van VBAG voor alle informatie over kosten en procedure en het opnemen van contact met de klachtenfunctionaris.