Praktijk Gu Qi - Tuina specialist

Privacy verklaring

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand volgens Traditionele Chinese Geneeswijzen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.


WELKE GEGEVENS KOMEN IN HET DOSSIER EN WAAROM?

Voor het opstellen van een behandelplan heb ik naast de algemene gegevens ook informatie nodig over de gezondheidstoestand. Deze verzamel ik tijdens het intake gesprek. In het dossier komen dan de volgende gegevens:

  • naam, adres en woonplaats  • geboortedatum  • emailadres voor verzending van facturen  • datum van intake en vervolgafspraken  • medicatiegebruik  • klachten en mogelijke klachten uit het verleden  • gegevens die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts


Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit dit dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan overleg ik dit eerst en  vraag expliciet  toestemming.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE FACTUUR

Op de factuur die ik opmaak staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat deze kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dit zijn:

  • naam, adres en woonplaats  • geboortedatum  • de datum van de behandeling  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘Tuina massagetherapie, of ‘Acupunctuur’  • de kosten van het consultALGEMENE BETALINGSVOORWAARDEN

I. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelafspraken tussen de behandelend therapeut en de cliënt.

II. De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €65,--(euro) voor het eerste consult met intake gesprek en met het bedrag van respectievelijk €65,-- (euro) voor 60 minuten en €50,00 (euro ) voor 45 minuten per sessie hierop volgend. Deze en overige tarieven zijn ook zichtbaar in de praktijkruimte opgehangen en liggen ter inzage in de wachtruimte.

III. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de afspraak geannuleerd worden. Bij niet tijdig annuleren voor de afspraak, is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Afspraken die te laat worden afgezegd worden voor 50% in rekening gebracht. Niet afgezegde afspraken worden voor 100% in rekening gebracht. Bij meermaals niet afgezegde afspraken, komt op de factuur de vermelding ‘no show’ te staan, waardoor deze niet kan worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar.

IV. De door de therapeut aan de cliënt gedeclareerde kosten voor de behandeling, dienen door de cliënt binnen 14 dagen na datum van de factuur te zijn betaald.

V. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum heeft betaald, is de cliënt in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.

VI. Bij niet betalen binnen 14 dagen na factuurdatum stuurt de therapeut de cliënt een betalingsherinnering. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na ontvangst van deze betalingsherinnering nog niet aan de betalingsverplichting, dan is de therapeut gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel dit door derden te laten uitvoeren. In het laatste geval wordt gebruik gemaakt van het incassobureau Medicas. De therapeut is gerechtigd administratiekosten ten bedrage van €5,00 in rekening te brengen. Alle verdere incassokosten die verband houden met deze vordering komen voor rekening van de cliënt.

VII. Bij een betalingsachterstand is de hulpverlener gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan de betalingsverplichting heeft voldaan.


ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELINGEN

• De therapeut is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg (Wkkgz).

• De therapeut houdt een cliëntendossier bij. De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard. In uitzondering op de wettelijke bewaartermijn, zal op schriftelijk verzoek van cliënt diens dossier worden vernietigd.

• De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnesegesprek en evaluatiegesprekken relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.

• De therapeut betracht geheimhouding ten aanzien van door de cliënt verstrekte gegevens, die in het dossier worden opgeslagen. Dit, met uitzondering van de gegevens waaromtrent de cliënt heeft verklaard dat hij/zij geen bezwaar maakt tegen het gebruik voor statistische doeleinden.

• De therapeut mag zonder toestemming van de cliënt geen bepaalde (be-) handelingen verrichten.

• De therapeut verplicht zich de cliënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of (huis) arts, indien hij/zij de behandeling niet kan voortzetten of indien deze ontoereikend is, dan wel indien naar de mening van de therapeut nader onderzoek gewenst is.

• De therapeut zorgt voor correcte waarneming door een collega-therapeut bij ziekte of afwezigheid. Deze collega-therapeut is eveneens gehouden aan het beroepsgeheim. Cliënt stemt in met inzage en overdracht van dossiers bij waarneming.

• Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij/zij deze eenzijdig beëindigen.

• De therapeut kan de overeenkomst eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem/haar kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet. De therapeut zal in een dergelijke situatie, indien gewenst, de cliënt doorverwijzen naar een collega-therapeut of (huis)arts.

• De cliënt heeft het privacyreglement, de behandelovereenkomst en de algemene voorwaarden van praktijk Gu Qi  welke vermeld staan op de website van praktijk Gu Qi, alsook als bijlagen in de mail voor akkoordverklaringen is meegestuurd, en stemt hiermee in.

• De cliënt gaat akkoord met de tariefstelling van €65,--(euro) voor het eerste consult met intake gesprek en met het bedrag van respectievelijk €65,-- (euro) voor 60 minuten en €50,00 (euro ) voor 45 minuten per sessie hierop volgend.

• Betalingswijze van de behandelingen is op rekening of per pin -indien deze laatste voorhanden is- per consult.

• De cliënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 24 uur van tevoren) af te zeggen. Indien de cliënt verzuimt tijdig af te zeggen, dan kunnen de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht. Zie voor meer informatie de Algemene Betalingsvoorwaarden.

• Voor klachten over de behandeling is het klachtrecht bij Beroepsvereniging VBAG geregeld via klachtenfunctionaris Quasir. Is deze afhandeling onbevredigend, dan kan cliënt zich wenden tot de Geschillencommissie Zorggeschil. Als er sprake is van een ernstige klacht kan het zijn dat de klachtenfunctionaris cliënt adviseert de klacht te deponeren bij het Tuchtrecht Complementaire Zorg. Meer informatie https://vbag.nl/algemene-informatie/klachten.html

• Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.

• De therapeut die werkt met kinderen onder de leeftijd van 18 jaar, sluit een schriftelijke behandelovereenkomst af met beide ouders/verzorgers, mits zij beiden het ouderlijk gezag hebben. Kinderen van 12 jaar en ouder tekenen de behandelovereenkomst mede.

• Indien cliënt minderjarig is dienen ouders en/of verzorgers aanwezig te zijn bij de behandeling. Wanneer ouders en /of verzorgers ermee instemmen dat de behandeling zonder hun aanwezigheid plaatsvindt, zetten zij hiervoor hun handtekening op de behandelovereenkomst minderjarigen. Deze is te vinden op de website van praktijk Qi Vitaal en kan worden uitgeprint en ondertekend worden mee genomen naar het intakegesprek door cliënt en één van de ouders/verzorgers.

• Door gebruik te maken van de diensten en consulten geboden door Praktijk Gu Qi verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de geboden behandelingen.


PRIVACY BIJ INTAKE EN BEHANDELING IN MIJN PRAKTIJK

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht door de WGBO dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand volgens Traditionele Chinese Geneeswijzen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.