Praktijk Gu Qi - Tuina specialist

Privacy verklaring


Praktijk Gu Qi , Mirjam Veenhuis is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op zorgvuldige wijze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 stelt.
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO/Wkkgz). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
Zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens,
Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (medisch beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete (schriftelijke) toestemming.
Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
U heeft te allen tijde recht tot inzage in uw cliëntendossier.
U heeft te allen tijde het recht uw gegevens te laten verwijderen.
De gegevens in uw cliëntendossier blijven, zoals wettelijk vereist (WGBO), 20 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
Uw naam, adres en woonplaats.
Uw klantnummer en/of uw geboortedatum.
De datum van de behandeling.
Een korte omschrijving van de behandeling.
Prestatiecode.
De kosten van het consult.                                                                                                                                           
Naam behandelaar.


Samenwerking met andere organisaties
Vanuit de praktijk werk ik samen met de volgende organisaties met betrekking tot het verwerken van uw gegevens en ben ik hiermee een verwerkingsovereenkomst aangegaan:
* Boekhouder

Cookey Policy
De website van Gu Qi maakt geen gebruik van cookies.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13-02-2023
Praktijk Gu Qi kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de
website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u
op de hoogte blijft van wijzigingen.


Welke gegevens komen in het dossier?

Voor het opstellen van een behandelplan heb ik naast de algemene gegevens ook informatie nodig over de gezondheidstoestand. Deze verzamel ik tijdens het intake gesprek. In het dossier komen dan de volgende gegevens:

  • naam, adres en woonplaats  • geboortedatum  • emailadres of whatsapp voor verzending van facturen  • datum van intake en vervolgafspraken  • medicatiegebruik  • klachten en mogelijke klachten uit het verleden  • gegevens die voor behandeling noodzakelijk zijn en die ik eventueel, na expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts


Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens

Als behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit dit dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met expliciete  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan maken

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van de gegevens, dan overleg ik dit eerst en vraag expliciet  toestemming.

De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.


• Door gebruik te maken van de diensten en consulten geboden door Praktijk Gu Qi verklaart u deze Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en akkoord te zijn met de geboden behandelingen.Privacy bij intake en behandeling in mijn praktijk

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk en wettelijk verplicht door de WGBO dat ik, als de behandelende therapeut, een dossier aanleg. Het dossier bevat aantekeningen over de gezondheidstoestand volgens Traditionele Chinese Geneeswijzen en gegevens over de uitgevoerde behandelingen.

UW PRIVACY
Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een
dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat
aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde
onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn
en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener
bijvoorbeeld bij de huisarts.
Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:
• zorgvuldig omgaan met uw persoonlijke en medische gegevens,
• er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.
Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
• Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij
een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciet
toestemming
• Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid
• of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
• Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële
administratie, zodat ik, of mijn administrateur een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst
informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst
wordt vereist 20 jaar bewaard.

Uw rechten
Inzage, correctie en verwijdering:
U hebt het recht om inzage, correctie of verwijdering van jouw gegevens te vragen. U kunt een overzicht van uw persoonsgegevens bij ons opvragen en ons verzoeken deze gegevens te wijzigen of verwijderen door een e-mail te sturen naar info.guqi@gmail.com of een brief te sturen naar het volgende adres:
Praktijk Gu Qi
Haarskamp 70
7261ZD. Ruurlo
Recht op bezwaar:
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. 

Toestemming intrekken
Als we uw persoonsgegevens voor een bepaald doel hebben gekregen middels uw toestemming, dan kunt u deze toestemming ook altijd weer intrekken.

Gegevensbescherming
Praktijk Gu Qi zal uw gegevens met de grootst mogelijke zorg behandelen. Bent u niet tevreden over hoe wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u dit aangeven bij de functionaris gegevensbescherming, namelijk Mirjam Veenhuis. Zij is te bereiken via info.guqi@gmail.com

Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info.guqi@gmail.comDATALEKKEN

Link  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken  

naar meldloket van Autoriteit Persoonsgegevens
Je kunt hier een melding doen van een datalek of een bestaande melding aanpassen of intrekken.
Sinds 1 januari 2016 geldt de meldplicht datalekken. Deze meldplicht houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).
Wat is een datalek?
Daarvan is sprake als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Het is het gevolg van een beveiligingsprobleem. In de meeste gevallen gaat het om uitgelekte computerbestanden.
Andere voorbeelden: cyberaanvallen (incl. DDos), e-mail verzonden naar verkeerde adressen, gestolen laptops, afgedankte niet-schoongemaakte computers en verloren usb- sticks.
In het privacystatement formulier meldplicht datalekken is te vinden hoe de Autoriteit Persoonsgegevens omgaat met de persoonsgegevens van degene die een datalek meldt.
Beleidsregels meldplicht datalekken
De Autoriteit Persoonsgegevens heeft beleidsregels meldplicht datalekken opgesteld. Deze beleidsregels zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het bepalen of er sprake is van een datalek dat zij moeten melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en eventueel aan de betrokkenen.
Overzichten meldingen datalekken
De AP publiceert in 2017 elk kwartaal een totaaloverzicht van alle gemelde datalekken. Daarnaast gaat de AP in een aantal sectorspecifieke overzichten dieper in op de datalekken uit bepaalde sectoren. Zie: Overzichten meldingen datalekken.
Voor meer informatie
: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken